przejdź do treści

Rekrutacja


Rekrutacja

 

ZAPISY na rok ak. 2023/2024, przedłużanie członkostwa 
  w siedzibie SUTW Al.Papieża Jana  Pawła  II 17/3 w godz. 10.00 - 12.30, tel. 91 812 39 75  
Przedłużanie członkostwa możliwe również przelewem na rachunek bankowy SUTW
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3896 1446

DRODZY SŁUCHACZE !

          Wszystkich Was dotknęła w ostatnim czasie   pogarszająca się sytuacja ekonomiczna. Dotyczy to również zmiany na gorsze stanu finansowego naszego Stowarzyszenia. Przez kilkanaście lat ze wszystkich sił kolejne władze naszej organizacji  starały  się sprostać zmniejszającym się wpłatom z tytułu składki członkowskiej  , która jest jedynym źródłem finansującym naszą bieżącą działalność. Drastycznie zmniejszająca się liczba członków wnoszących opłaty członkowskie i zwiększone o ok. 100%  koszty działalności / czynsz, media i inne opłaty/ nie pozwalają nam na stabilizację finansową. 
          Dlatego po kilkunastu latach jesteśmy zmuszeni do zwiększenia od nowego roku akademickiego 2023/24  składki członkowskiej do wysokości 140 zł. Zniżki  z tytułu wieku czy dla małżeństw są adekwatne do  nowej składki. Fundusz remontowy pozostaje niezmieniony -  10 zł. 
            Mamy nadzieję, że powyższa decyzja Zarządu SUTW spotka się ze zrozumieniem i akceptacją wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.

 

Informacja dla kandydatów
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie działa na podstawie Statutu SUTW w Szczecinie.
Pracą kieruje Zarząd Stowarzyszenia a Rada Programowa , złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych, pełni rolę doradczą w sprawach naukowych i oświatowych.

Słuchaczem SUTW może zostać osoba fizyczna która:
1. posiada status emeryta, rencisty oraz otrzymuje świadczenie przedemerytalne,
2. pragnie pogłębić swoją wiedzę , zdobyć nowe umiejętności i doskonalić już posiadane,
3. chce nawiązywać nowe ciekawe znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach,
4. pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Uniwersytetu.

Członkowie Stowarzyszenia są odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie oraz dobrą atmosferę podczas spotkań. Zobowiązani są również do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu, dbać o godne i dobre imię Uniwersytetu.

Zapisując się do SUTW należy :
1. przedłożyć:
* dowód osobisty /do wglądu/
* zdjęcie do legitymacji,
* kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności /o ile dana osoba je posiada/,
* deklarację przystąpienia do SUTW,
2
. opłacić roczną składkę /w dniu zapisu/ w wysokości 200,00 zł. w tym:
* wpisowe - 50 zł. /jednorazowo przy zapisie/
* składka członkowska - 140 zł.
* fundusz remontowy - 10 zł.

Przedłużając członkostwo w SUTW należy :
1. opłacić roczną składkę w wysokości 150 zł. w tym :
* składka członkowska - 140 zł.
* fundusz remontowy - 10 zł.
2. wpłaty można dokonać:
* w kasie SUTW,
* przelewem na nr konta 
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  09 1750  0012 0000 0000 3896 1446

Ulgowe składki członkowskie :
1. dla słuchaczy, którzy do dnia 30 września każdego roku ukończą :
* 80 lat - roczna składka wynosi 80 zł. / składka członkowska 70 zł. + 10 zł. fundusz
   remontowy/,
2. dla małżeństw :
* jedno z małżonków opłaca roczną składkę w wysokości 150 zł.
* drugie z małżonków opłaca roczną składkę w wysokości 80 zł.

Organizacja pracy :
1. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu.
2. Ważna legitymacja członkowska SUTW upoważnia do uczestnictwa w wykładach oraz
zajęciach w zespołach zainteresowań.
3. Wykłady oraz zajęcia w zespołach odbywają się w siedzibie SUTW lub innym wskazanym miejscu.
4. Każdy zespół ma swojego kierownika, który jest w bezpośrednim kontakcie z Zarządem SUTW.
5. Słuchacz może brać udział w dodatkowych płatnych kołach zainteresowań takich jak :
* lektoraty języków obcych,
* kurs obsługi komputera,
* zajęcia taneczne,
* gimnastyka na sali
*
 Ql- GONG.
6. Opłaty za udział w płatnych kołach pobierane są jednorazowo przed ich rozpoczęciem.
7. Słuchacz ma prawo uczestniczyć odpłatnie w :
* turnusach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,
* wycieczkach.
8. Terminy zapisów do SUTW ustala i ogłasza zarząd.

  OoO

01.07.2023


powrót na poprzednią stronę