przejdź do treści

Rekrutacja


Rekrutacja

 

Z  A  P  I  S  Y    na  UTW  oraz PRZEDŁUŻANIE CZŁONKOSTWA 
na rok akademicki 2022/2023  - INFORMACJE wkrótce

Z  A  P  I  S  Y    na  UTW
oraz PRZEDŁUŻANIE CZŁONKOSTWA 
na rok akademicki 2021/22

w godz.10.00 – 12.00
od poniedziałku do czwartku w siedzibie SUTW
Al.Papieża Jana Pawła II 17/3  tel. 91 812 39 75
Płatność gotówką w kasie lub przelewem na konto
BNP Paribas Bank S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3896 1446
Wysokość opłat rocznych bez zmian
 /szczegóły poniżej/
 /Zgodnie z uchwałą Zarządu  dla słuchaczy ubiegłorocznych składka została obniżona o 50 % i wynosi 65 zł; dla osób 80+, 40 zł/

 

REKRUTACJA

Informacja dla kandydatów
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie działa na podstawie Statutu SUTW w Szczecinie.
Pracą kieruje Zarząd Stowarzyszenia a Rada Programowa , złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych, pełni rolę doradczą w sprawach naukowych i oświatowych.

Słuchaczem SUTW może zostać osoba fizyczna która:
1. posiada status emeryta, rencisty oraz otrzymuje świadczenie przedemerytalne,
2. pragnie pogłębić swoją wiedzę , zdobyć nowe umiejętności i doskonalić już posiadane,
3. chce nawiązywać nowe ciekawe znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach,
4. pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Uniwersytetu.

Członkowie Stowarzyszenia są odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie oraz dobrą atmosferę podczas spotkań. Zobowiązani są również do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu, dbać o godne i dobre imię Uniwersytetu.

Zapisując się do SUTW należy :
1. przedłożyć:
* dowód osobisty /do wglądu/
* zdjęcie do legitymacji,
* kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności /o ile dana osoba je posiada/,
* deklarację przystąpienia do SUTW,
2. opłacić roczną składkę /w dniu zapisu/ w wysokości 170,00 zł. w tym:
* wpisowe - 50 zł. /jednorazowo przy zapisie/
* składka członkowska - 110 zł.
* fundusz remontowy - 10 zł.

Przedłużając członkostwo w SUTW należy :
1. opłacić roczną składkę w wysokości 120 zł. w tym :
* składka członkowska - 110 zł.
* fundusz remontowy - 10 zł.
2. wpłaty można dokonać:
* w kasie SUTW,
* przelewem na nr konta 
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  09 1750  0012 0000 0000 3896 1446

Ulgowe składki członkowskie :
1. dla słuchaczy, którzy do dnia 30 września każdego roku ukończą :
* 80 lat - roczna składka wynosi 65 zł. / składka członkowska 55 zł. + 10 zł. fundusz
remontowy/,
2. dla małżeństw :
* jedno z małżonków opłaca roczną składkę w wysokości 120 zł.
* drugie z małżonków opłaca roczną składkę w wysokości 65 zł.

Organizacja pracy :
1. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu.
2. Ważna legitymacja członkowska SUTW upoważnia do uczestnictwa w wykładach oraz
zajęciach w zespołach zainteresowań.
3. Wykłady oraz zajęcia w zespołach odbywają się w siedzibie SUTW lub innym wskazanym miejscu.
4. Każdy zespół ma swojego kierownika, który jest w bezpośrednim kontakcie z Zarządem SUTW.
5. Słuchacz może brać udział w dodatkowych płatnych kołach zainteresowań takich jak :
* lektoraty języków obcych,
* kurs obsługi komputera,
* zajęcia taneczne,
* gimnastyka na sali lub w basenie,
* Tai-chi, Ql- GONG.
6. Opłaty za udział w płatnych kołach pobierane są jednorazowo przed ich rozpoczęciem.
7. Słuchacz ma prawo uczestniczyć odpłatnie w :
* turnusach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,
* wycieczkach.
8. Terminy zapisów do SUTW ustala i ogłasza zarząd.
  ZAPISY do SUTW,  UAKTUALNIENIE CZŁONKOSTWA 
poniedziałek - czwartek w godz. 10.00 - 12.00  
w siedzibie SUTW Al.Papieża Jana  Pawła  II 17/3  tel. 91 812 39 75
 


18.03.2015


powrót na poprzednią stronę